Köpvilkor

Vilkor för handel i Jewellery by Jennys Webshopp

Dessa villkor nedan gäller handel i min webshopp och avvikelser från dessa är endast giltiga om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta. Vid handel av varor som ej finns presenterade i min webshopp så gäller villkor som upprättas vid lagd order av denna vara. I nedanstående text så kommer Jewellery by Jenny omnämnas som JFG ädelsmide vilket är det juridiska namnet på företaget som står bakom butiken.

Tillämplighet

Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för JFG ädelsmide.

Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se.

Beställning

Man måste vara 18 år fyllda för att få handla varor över Internet. För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt medför att JFG ädelsmide lider ekonomisk eller annan skada kommer polisanmälas. JFG ädelsmide friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i JFG ädelsmide:s sortiment förekommande produkter och tjänster.

All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende, vi gör vårt bästa för att produkterna skall återges på ett korrekt sätt men det kan förekomma skillnader från produkt bilder och aktuell vara. Tänk på att färgtoner kan skifta kraftigt från skärm till skärm.

Betalning

Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) är de gällande. I alla priser ingår moms 25% och utöver angivna priser tillkommer inom Sverige endast fraktavgift på 59 kr.

Varor kan även skickas som postförskott till av köparen angiven adress och betalas då vid avhämtning på av posten angivet utlämningsställe.

JFG ädelsmide reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser samt slutförsäljning. I fall då det finns uppenbar felaktighet i exempelvis prisangivelse så kan detta tvinga JFG ädelsmide att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

Leverans och avbeställning

Beställningar mottagna före kl. 12.00 på måndag till torsdag kommer att behandlas samma dag, för leverans inom 14 arbetsdagar om inte annat anges. Beställningar mottagna på fredagar, lördagar och söndagar kommer att behandlas påföljande måndag.
Leverans sker med hjälp av Posten AB och skickas som rek alternativt postförskotts-rek.

Det är köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt, och att köparen följer upp leveransen samt tillser att denna avhämtas på av posten angivet avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet, vanligtvis nio (9) dagar från avsändandet.

I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställs i enlighet med JFG ädelsmides köpevillkor.

Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning av produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig.

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från JFG ädelsmide antigen per e-post eller fax.

Ägandesrättförbehåll

Alla varor förblir JFG ädelsmide:s egendom tills dess full betalning erlagts.

Ansvar för fel

JFG ädelsmide:s ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor. JFG ädelsmide bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex (men ej begränsat till) inkompatibilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Reklamationsvillkor och ångerrätt

Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta JFG ädelsmide:s reklamationsavdelning på telefon 073-526 16 31 eller via e-post, jenny@fors.org och uppge order-id samt orsak till reklamationen. Vid reklamation av vara skall kunden begära ett s.k. RN (returnummer), som sedan är giltigt i 14 dagar. Vid samtliga fall då en vara returneras till JFG ädelsmide skall kunden först ha erhållit ett RN. Returförsändelsen skall sedan tydligt märkas med detta RN. Kunden bör skriva erhållet RN på paketlappen så att originalförpackningen ej skadas. Defekta produkter som returernas till JFG ädelsmide bör behandlas som om de vore felfria och det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 200:-+ moms + frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet. Försändelser som saknar RN återsänds till kunden och fraktkostnaden debiteras. JFG ädelsmide förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Varan får ej vara använd. Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta JFG ädelsmide för erhållande av ett RN. Returfrakten bekostas av konsumenten.

Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt.
Om en vara är transportskadad skall JFG ädelsmide kontaktas inom fem dagar för information om ersättning.

Outlöst försändelse

För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till JFG ädelsmide, debiteras en avgift om 250:- + moms för att täcka JFG ädelsmide:s kostnader för transport och administration.

Transportskadat gods

Om en vara från JFG ädelsmide skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören (vanligtvis, Posten 020-340 340) dock senast inom 7 dagar.

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför JFG ädelsmide:s kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att JFG ädelsmide befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Övrigt

JFG ädelsmide förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har JFG ädelsmide rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. JFG ädelsmide skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt.